Wijzigingen Arbowet

Voor 2017 staat een belangrijke wijziging op stapel van de Arbeidsomstandighedenwet. Het kabinet wil met die wijzigingen meer nadruk leggen op preventie van ziekteverzuim, en de rol van de bedrijfsarts verhelderen.

In september van het vorig jaar heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wijziging van die wet. De Eerste Kamer heeft de wet nog in behandeling. De oorspronkelijk beoogde ingangsdatum van de nieuwe wet is van 1 januari 2017 verplaatst naar 1 juli 2017.

Wat brengt de aangepaste Arbeidsomstandighedenwet?

  • Verduidelijkt wordt dat de bedrijfsarts adviseur is, en de werkgever verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding.
  • De positie van de preventiemedewerker wordt verstrekt. De OR krijgt instemmingsrecht t.a.v. de benoeming van de preventiemedewerker en diens positionering in het bedrijf.
  • Werknemers krijgen een wettelijk recht op consultatie van de bedrijfsarts. Als de werknemer hier gebruik van maakt, mag de bedrijfsarts daarover geen melding maken bij de werkgever.
  • Werkgevers en arbodienstverleners moeten een basis contract opmaken waarin het volgende is opgenomen:
   1. De bedrijfsarts heeft toegang tot elke werkplek;
   2. De werknemer heeft recht op een 2nd opinion bij een andere bedrijfsarts als hij het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts. Dit moet niet verward worden met het deskundigen oordeel dat de werknemer kan aanvragen bij het UWV. Die mogelijkheid blijft gewoon bestaan, maar verwacht mag worden dat veel werknemers eerst zullen proberen om een ander advies te krijgen van een 2nd opinion bedrijfsarts.
   3. Elke bedrijfsarts dient een klachtenprocedure te hebben.
   4. Elke bedrijfsarts kan overleg plegen met de OR.
   5. De bedrijfsarts is verplicht beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Als deze wet in werking treedt is het voor werkgevers zaak om daarop voorbereid te zijn, ookal zal het overgangsrecht voorzien in een overgangsfase. De wet voorziet namelijk ook in sancties (waaronder boetes) door de Inspectie. Ook arbodienstverleners dienen hun dienstverlening en contracten aan te passen aan de nieuwe wet. En Ondernemingsraden zullen hun uitgebreidere rol ook moeten oppakken. Wij zijn graag bereid om hierover te adviseren.

Emke Vreugdenhil, arbeidsrecht advocaat

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Advies nodig?

Dan kunt u ons altijd direct bellen, of een e-mail sturen.