Werknemer

Op grond van de wet heeft een werknemer een behoorlijke rechtspositie. Maar in de praktijk blijkt juridische ondersteuning toch nodig om ook daadwerkelijk recht te krijgen. Wij bieden die ondersteuning graag en loodsen u als het kan naar een goede regeling, en als het moet door een juridische procedure. Ook ondersteunen wij tijdens een mediationtraject, waarbij wij zelf als advocaat en niet als mediator optreden. Het geeft ons veel voldoening als wij onze jarenlange ervaring en ons netwerk voor u kunnen inzetten.

Waar kunnen wij u bij ondersteunen?

Uw werkgever kan om verschillende redenen afscheid van u willen nemen. Vanwege een reorganisatie, of vanwege slecht functioneren. Of vanwege een verstoorde relatie, of langdurige ziekte. De werkgever kan het echter niet alleen. Uw instemming is nodig voor ontslag. Zonder uw instemming zal de werkgever het UWV of de kantonrechter moeten inschakelen om u te kunnen ontslaan. De meeste werkgevers zullen eerst proberen uw instemming te krijgen en u vragen om een beëindigingsovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Wij kunnen beoordelen of de werkgever wel een goede reden heeft voor ontslag en of het verstandig is om mee te werken aan ontslag.

Ook bekijken wij de financiële kant. Vaak moet de werkgever bij ontslag een vergoeding betalen, de zogenaamde “transitievergoeding”. Als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, moet hij soms nog een aanvullende “billijke vergoeding” betalen.

Verder gaan wij na of er nog andere zaken geregeld kunnen worden bij ontslag. Denk bijvoorbeeld aan vergoeding van een opleiding, of coachingstraject, Ook proberen wij altijd de kosten van rechtsbijstand door de werkgever te laten vergoeden.

In heel veel gevallen kunnen wij voor u een goede regeling treffen al dan niet via mediation. Lukt dat niet, dan kunnen wij namens u procederen.

Uw werkgever kan u op staande voet ontslaan zonder uw instemming als er sprake is van een dringende reden (bijvoorbeeld fraude, bedreigingen, etc).

Bij ontslag op staande voet is het geraden om snel actie te ondernemen. Als u niets doet, loopt u een groot risico dat u niet alleen uw baan kwijt bent maar ook geen recht heeft op een WW-uitkering. Wij adviseren u om in elk geval bijgaande brief te sturen, zo snel mogelijk. Binnen 2 maanden na de ontslagdatum moet er een procedure zijn gestart bij de kantonrechter om het ontslag te vernietigen. Wij adviseren u dan ook om direct contact op te nemen.

Wilt u zich ziekmelden of heef tu zich ziekgemeld dan is het belangrijk dat u weet welke rechten en plichten er dan voor u en uw werkgever zijn. Nogal wat arbeidsrelaties komen onder druk te staan doordat in het ziektetraject fouten worden gemaakt, door werkgever of werknemer. Wij staan werknemers vaak bij tijdens een (langdurig) ziekte traject, soms alleen op de achtergrond, maar ook op de voorgrond, en soms ook tijdens mediation. Ook kunnen wij u ondersteunen als u als zieke werknemer weg wil bij uw werkgever. In dat geval zullen wij u ook wijzen op uw uitkeringspositie.

Contracten en wijzigingen arbeidsvoorwaarden
Krijgt u een nieuwe baan en wilt u zekerheid over het contract dat uw nieuwe werkgever u vraagt te tekenen? U kunt ons vragen het contract na te lopen.

Wil uw werkgever uw arbeidsvoorwaarden aanpassen, bijvoorbeeld uw pensioen? Dan kunt u ons om advies vragen.

Als het contract met uw werkgever is of wordt beëindigd, dan bent u wellicht nog niet vrij om bij de concurrent in dienst te treden of de relaties van uw ex werkgever te benaderen. Wellicht is er een relatie of een concurrentiebeding van toepassing. Wij kunnen u adviseren over uw rechtspositie, daarover onderhandelen, maar ook procederen.

Werken in het buitenland of als buitenlander naar Nederland
Werken in het buitenland of als buitenlander hier in Nederland werken vergt een goede voorbereiding. Voor EU burgers geldt in de regel dat geen te werkstellingsvergunning vereist is. Maar voor burgers uit zogenaamde derde landen moet meestal wel een vergunning worden verkregen. Wij kunnen daarbij adviseren. Bovendien kan bij grensoverschrijdende arbeid onduidelijkheid ontstaan over de arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid. Ook daarover kunnen wij adviseren.

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor de Klokkenluiders ingevoerd. Werknemers kunnen nu terecht bij het Huis voor de Klokkenluiders als zij een vermoeden hebben van een misstand bij hun werkgever. Het Huis kan werknemers de mogelijkheden schetsen, maar kan slechts beperkt ondersteuning bieden. Veelal wordt geadviseerd om juridische ondersteuning te zoeken. Omdat Emke Vreugdenhil ook werkzaam en opgeleid is als vertrouwenspersoon, is zij goed onderlegd om die ondersteuning te bieden.

Ook werknemers die geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen, zoals discriminatie, pesten, agressie en seksuele intimidatie, kunnen bij Emke Vreugdenhil terecht.

Neem gerust contact op