Nieuwe wetgeving klokkenluiders; organisaties in de financiële sector opgelet!

We kennen nu al de Wet Huis voor Klokkenluiders die werknemers die een misstand willen melden beschermt en het instituut Huis voor Klokkenluiders in het leven heeft geroepen. Die wet geldt vooral voor overheid en bedrijven met 50+ werknemers. Onder misstanden vallen niet de (meer individuele) me-too kwesties of pesterijen; het gaat veeleer om algemeen maatschappelijke misstanden.

Op grond van een EU richtlijn moeten die op 17 december 2021 in werking is getreden, moet de Nederlandse wetgever de regels voor verplichte meldingsprocedures uitbreiden.

Niet alleen door meer en andere voorschriften voor meldingsprocedures te maken, maar ook door meer organisaties te verplichten interne meldingsprocedures in te richten. Momenteel wordt het  wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders behandeld door de Tweede Kamer. Met deze wet zou dan worden voldaan aan de eisen van de EU-richtlijn.  Het is goed om al vast een aantal belangrijke wijzigingen die op stapel staan te vermelden.

  • Tot nu hoefden alleen de overheid en  (civiele) organisaties met meer dan 50 man personeel een interne meldingsprocedure voor misstanden in te richten en moest worden voorzien in een externe meldingsprocedure, zoals het Huis voor  Klokkenluiders De richtlijn schrijft echter voor dat  ook organisaties in de financiële sector (beleggers, kredietverschaffers, verzekeraars) met minder dan 50 man dat moeten gaan doen.  Dit is een belangrijke aanpassing in de regelgeving. Ook de eisen waaraan een interne procedure moet voldoen zijn aangescherpt.
  • De kring van betrokkenen die een misstand kunnen melden wordt vergroot (bijvoorbeeld ook oud medewerkers, stagiaires en ZZP-ers kunnen melden).
  • Melders mogen niet benadeeld worden door hun melding; is er een melding gedaan, dan is het aan de werkgever om te bewijzen dat ontslag dan wel andere maatregelen jegens de melder, niets te maken hebben met die melding.

Voor alle 50+ werkgevers geldt dus dat zij met de komst van de nieuwe wet hun (interne) meldingsprocedure nog eens na moeten lopen om te bezien of die aan de nieuwe richtlijn en wet moet worden aangepast. Voor bedrijven in de financiële sector geldt dat zij sowieso aan de slag moeten met het inrichting van een interne meldingsprocedure als zij hierin nog niet voorzien.

Het is dan ook zaak om de ontwikkelingen rond deze wet goed in de gaten te houden en daarop voorbereid te zijn. Emke Vreugdenhil is daarbij uiteraard graag behulpzaam.

Advies nodig?

Dan kunt u ons altijd direct bellen, of een e-mail sturen.