NIEUWE WET OVER ARBEIDSVOORWAARDEN

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet Transparante en Voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Deze wet is zowel van toepassing op lopende arbeidsovereenkomsten als nieuwe.

Deze wet komt voort uit een EU-richtlijn. De wet betekent een behoorlijke verbetering van de rechtspositie van de werknemer. De keerzijde daarvan is dat de werkgever er extra verplichtingen bijkrijgt.

Scholing

Werknemers krijgen meer scholing door de werkgever vergoed. Niet alle scholing, maar wel die scholing die bij wet of cao verplicht wordt gesteld. Ook moet de werknemer in de gelegenheid gesteld worden die opleiding in de werktijd (met behoud van loon) te doen. Een studiekostenbeding dat hiermee in strijd is, is nietig.

Nul-urencontracten

Werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon, zoals bij een  nul-uren/oproep contract, krijgen meer bescherming. Het is raadzaam met hen af te spreken binnen welke dagen en uren van de week zij kunnen worden opgeroepen. Daarnaast kunnen werknemers vragen om meer zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Zoals een voorspelbaar werkrooster, of, niet onbelangrijk, een contract voor onbepaalde tijd in plaats van bepaalde tijd. Een werkgever met minder dan 10 werknemers moet binnen 3 maanden reageren, en anders zelfs binnen 1 maand. Blijft een tijdige reactie uit, dan geldt het verzoek van de werknemer als toegewezen!

Informatie bij sluiten van contract/aanpassing arbeidsovereenkomst

Werknemers hebben recht op meer informatie bij indiensttreding en die informatie moet binnen 1 week na indiensttreding worden verstrekt. Het gaat hier m.n. om (uitgebreidere) informatie over de proeftijd, ontslag en het recht op scholing. Werkgevers doen er dan ook goed aan om hun standaard arbeidscontract aan te passen en daarin die informatie op te nemen. Tijdig, want op 1 augustus a.s. heeft de wet onmiddellijke werking.

Verbod op nevenwerkzaamheden

Werknemers krijgen meer vrijheid om naast hun baan bij de ene werkgever, ander werk te doen. Werkgevers mogen nog wel een verbod op nevenwerkzaamheden overeenkomen. Als de werknemer echter om toestemming voor bepaalde nevenwerkzaamheden vraagt, moet de werkgever die toestemming in weerwil van het verbod wel geven, tenzij hij een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft om te weigeren.

Checklist

  • Zorg als werkgever dat de contracten voor 1 augustus zijn aangepast op de nieuwe informatieverplichting.
  • Pas nul-uren/oproepcontracten aan.
  • Loop de scholingsverplichtingen door.
  • Check de noodzaak van het verbod van nevenwerkzaamheden.

Emke Vreugdenhil kan u hierbij de benodigde ondersteuning bieden.

Advies nodig?

Dan kunt u ons altijd direct bellen, of een e-mail sturen.