Werkgever

Werkgevers staan wij graag bij. Door onze jarenlange ervaring weten wij hoe het bij verschillende ondernemingen werkt, van apothekers, ICT bedrijven, fysiotherapie praktijken, verslavingszorg, bedrijven in de automotive, tot productiebedrijven. Wij willen graag een bijdrage leveren aan het welslagen van een onderneming binnen een goed arbeidsrechtelijk kader.

Werkgevers kunnen veel zelf op het gebied van het arbeidsrecht. Zeker als er ook een HR adviseur aanwezig is. Wij willen werkgevers maximaal ondersteunen om het zelf te blijven doen. Als het ingewikkelder wordt, staan wij graag klaar.

Een goed contract geeft maximale zekerheid over de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Denk bijvoorbeeld aan een goede overwerkregeling, en een helder concurrentie/relatiebeding. RV advocaten kan uw bestaande (model) arbeidsovereenkomst aanpassen zodat deze voldoet aan de huidige regelgeving (WWZ). Of natuurlijk een geheel nieuwe arbeidsovereenkomst aanleveren.

Ook voor andere contracten en regelingen kunt u RV inschakelen, zoals bijvoorbeeld voor:

Personeelsreglementen, management overeenkomst, detacheringsovereenkomst, overeenkomst van opdracht, franchise overeenkomsten, overeenkomst met de arbodienst, beleidsregels ongewenste omgangsvormen/integriteit, code sociale media en genotsmiddelen.

Wilt u uw personeel anders in zetten of het personeelsbestand inkrimpen, dan kunnen wij u loodsen door het reorganisatietraject dat daarvoor nodig is. Wij kunnen het hele ontslagtraject verzorgen, maar ook het adviestraject met de OR en overleg met bonden als dat nodig is. U kunt er ook voor kiezen om de regie zelf in handen te houden en ons alleen op de achtergrond te laten adviseren.

Omdat niet alle werkgevers zelf voldoende mankracht en kennis in huis hebben om de juiste aanpak en strategie te bepalen bij een reorganisatie, kunnen wij u ook in verbinding brengen met de reorganisatie adviseur met wie wij goede ervaringen hebben en vaker samenwerken.

Met de invoering van de WWZ is het ontslagrecht niet flexibeler geworden, maar veelal juist lastiger. Daar staat tegenover dat het ontslag veelal wel minder kosten met zich meebrengt dan voor de invoering van de WWZ. Met name bij disfunctioneren van de werknemer of een verstoring in de verhouding wordt het nodige van de werkgever verwacht voordat de rechter een ontslagaanvraag zal honoreren. Met onze jarenlange ervaring kunnen wij u trefzeker door deze zaken heen loodsen. RV advocaten kan u adviseren over dat voortraject: wat kunt u doen om een dossier ontslagrijp te maken. Of natuurlijk, om de noodzaak tot ontslag weg te nemen. Als dat mogelijk is proberen wij met de werknemer tot een regeling te komen en een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Maar als dat niet lukt, dan bepleiten wij uw zaak met verve voor de rechter.

Daarnaast kunnen er ook nog andere redenen zijn om van een werknemer afscheid te nemen, bijvoorbeeld omdat hij bij herhaling zijn verplichtingen niet nakomt, of verwijtbaar handelt. Ook in die gevallen kunnen wij u adequaat adviseren.

Als een werknemer ver over de schreef is gegaan (denk aan gebruik van geweld, diefstal, fraude, negeren van instructies, negeren van waarschuwingen etc.) kan ontslag op staande voet worden verleend. Daar hoeft geen rechter aan te pas te komen. Maar omdat een ontslag op staande voet voor de werknemer grote gevolgen heeft, zal de werknemer zich meestal niet neerleggen bij ontslag en gaan procederen. Zo komt de rechter alsnog in beeld. Om ervoor te zorgen dat uw ontslag bij de rechter standhoudt, is het raadzaam om voordat u ontslag op staande voet verleent, ons eerst te vragen om een risico inventarisatie. Wij kunnen u vervolgens begeleiden bij het ontslagtraject.

Wij kunnen in fraude zaken gebruikmaken van een gerenommeerd recherchebureau dat korte lijnen heeft met politie en justitie.

Wanneer een van uw werknemers ziek wordt, komt er een reeks van verplichtingen op u en de werknemer af op grond van de Wet Poortwachter. Voldoet u als werkgever niet aan uw verplichtingen dan riskeert u een extra lange periode dat u het loon moet doorbetalen. Ook de zieke werknemer heeft verplichtingen, en komt hij die niet na dan kan dat ook gevolgen hebben voor zijn recht op loon. In de praktijk blijkt dat veel werkgevers baat hebben bij tijdige en deskundige ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat is zeker zo als er conflicten tijdens die periode ontstaan. Ook wanneer een werknemer bij u ziek uit dienst gaat, kan u als werkgever daarvan nadelige financiële gevolgen ondervinden. Wij kunnen u de nodige juridische rugdekking bieden tijdens een langdurige ziektetraject (veelal op de achtergrond) en er voor zorgen dat u tijdig de juiste maatregelen neemt, zoals inschakeling van een re-integratie bureau, het aanvragen van deskundigen oordeel bij het UWV, inzet van een mediator. Wij kunnen ons netwerk van specifieke deskundigen op het gebied van arbeidsongeschiktheid inzetten.

Ontslag van een zieke werknemer is lastig zolang het opzegverbod geldt. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden om hetzij via de rechter hetzij in overleg met de werknemer ontslag te realiseren. Ook bij ontslag na 2 jaar ziekte kunnen wij u ondersteunen bij het UWV traject.

De inzet van personeel uit het buitenland kan van groot belang zijn voor uw onderneming. Voor EU-burgers is (uitgezonderd momenteel de Kroaten) geen tewerkstellingsvergunning nodig. Wel is er klemmende regelgeving t.a.v. de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden waaronder de EU werknemer te werk kan worden gesteld in Nederland. De boetes bij niet naleven van die regelgeving zijn fors. Voor werknemers buiten de EU is een te werkstellingsvergunning (meestal) noodzakelijk. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden van toelating van een werknemer hier in Nederland, en de consequenties t.a.v. arbeidsvoorwaarden en sociale verzekering.

Neem gerust contact op